Bujak Bogusław

1385 tekstów – auto­rem jest Bu­jak Bo­gusław.

Władza za og­rodze­niem sta­je się wynaturzeniem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 12:49

Wy­ciągnięta ręka cza­sem coś da­je, ale cza­sem odbiera. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 14 maja 2018, 06:10

Nie jest tak łat­wo kroczyć drogą usłaną różami. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 2 maja 2018, 06:05

Czy­niąc dob­ro zys­ku­jesz wdzięczność. 

aforyzm • 15 kwietnia 2018, 11:02

Człowiek wiele tworzy, ale wiele też niweczy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 8 kwietnia 2018, 17:14

Mrok przed na­mi, gdy żyje­my z zam­knięty­mi oczami. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 2 kwietnia 2018, 19:00

Fałszem praw­dy nie zmienisz. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 24 marca 2018, 09:37

Nie można mówić o życiu, uk­ry­wając się przed światem. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 11 marca 2018, 08:47

Dob­rze abyśmy sa­mi umieli pa­nować nad nami. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 marca 2018, 11:19

Beata Szydło: Sa­mochwała, pre­mię so­bie sa­ma dała.

(in­sp. przyz­na­nie so­bie pre­mii i po­wie­dze­nie "te pieniądze im" - tym sa­mym mnie - "się należały"). 

aforyzm • 27 lutego 2018, 15:27
Zeszyty
  • Bogusław Bujak „Aforyzmy” – Wy­daw­nic­two: War­szaw­ska Fir­ma Wy­daw­nicza Rok wy­dania: 2015 Liczba stron: 74 IS­BN: 978-83-8011-033-5 For­mat: 144x206. Zbiór afo­ryzmów i sen­ten­cji sku­pionych wokół za­gad­nień ludzkiego życia, oso­bowości człowieka oraz za­sad kierujących je­go zacho­waniem i postępo­waniem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bujak Bogusław

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 12:49Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Władza za og­rodze­niem sta­je [...]

16 maja 2018, 16:03.Rodia sko­men­to­wał tek­st Wyciągnięta ręka cza­sem coś [...]

14 maja 2018, 06:10Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Wyciągnięta ręka cza­sem coś [...]

2 maja 2018, 23:52M44G sko­men­to­wał tek­st Nie jest tak łat­wo [...]

2 maja 2018, 06:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie jest tak łat­wo [...]

22 kwietnia 2018, 19:33DorotaB sko­men­to­wał tek­st Mrok przed na­mi, gdy [...]

15 kwietnia 2018, 11:02Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Czyniąc dob­ro zys­ku­jesz wdzięczność.  

8 kwietnia 2018, 17:14Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Człowiek wiele tworzy, ale [...]

2 kwietnia 2018, 19:00Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Mrok przed na­mi, gdy [...]

24 marca 2018, 09:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Fałszem praw­dy nie zmienisz.