Bujak Bogusław

1291 tekstów – auto­rem jest Bu­jak Bo­gusław.

Wiel­ka to przy­goda, gdy się od­da dziew­czy­na młoda. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:52

Ko­bieta w ciąży, niejed­ne­mu ciąży. 

aforyzm • wczoraj, 06:24

Większy postęp cy­wili­zacyj­ny jed­nych, to też większe za­cofa­nie drugich. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 07:29

Zwierzęta cho­waj­cie się. Nad­chodzi człowiek! 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 19 sierpnia 2017, 06:22

Życie to równa­nie, które po­siada wiele niewiado­mych. Wiado­my jest tyl­ko wynik. 

aforyzm • 18 sierpnia 2017, 07:38

Naj­większym nie­szczęściem jest samotność. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 sierpnia 2017, 06:13

Bar­dzo blis­ko od cenzu­ry do kreatury. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 16 sierpnia 2017, 06:02

Na­wet w Święta niektórzy jak bydlęta. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 15 sierpnia 2017, 06:31

Pod­danka: kiedy coś chciała, zaw­sze się poddawała. 

aforyzm • 14 sierpnia 2017, 06:08

Nie każda głowa ro­zum chowa. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 sierpnia 2017, 06:08
Zeszyty
  • Bogusław Bujak „Aforyzmy” – Wy­daw­nic­two: War­szaw­ska Fir­ma Wy­daw­nicza Rok wy­dania: 2015 Liczba stron: 74 IS­BN: 978-83-8011-033-5 For­mat: 144x206 Ce­na: 24.00 zł Zbiór afo­ryzmów i sen­ten­cji sku­pionych wokół za­gad­nień ludzkiego życia, oso­bowości człowieka oraz za­sad kierujących je­go zacho­waniem i postępo­waniem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bujak Bogusław

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 06:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wielka to przy­goda, gdy [...]

wczoraj, 10:24Irracja sko­men­to­wał tek­st Kobieta w ciąży, niejed­ne­mu [...]

przedwczoraj, 09:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Większy postęp cy­wili­zacyj­ny jed­nych, [...]

16 sierpnia 2017, 09:21Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Poddanka: kiedy coś chciała, [...]

16 sierpnia 2017, 09:15Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Nawet w Święta niektórzy [...]

16 sierpnia 2017, 09:04Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Bardzo blis­ko od cenzu­ry [...]

16 sierpnia 2017, 07:18natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Bardzo blis­ko od cenzu­ry [...]

15 sierpnia 2017, 07:55lizzie sko­men­to­wał tek­st Nawet w Święta niektórzy [...]

13 sierpnia 2017, 07:54Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie każda głowa ro­zum [...]

8 sierpnia 2017, 05:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ochrona śro­dowis­ka nie wszys­tkim [...]