Bujak Bogusław

1441 tekstów – auto­rem jest Bu­jak Bo­gusław.

Mo­wa niena­wiści rodzi się z zawiści! 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 11:13

Odez­wa: w par­la­men­cie się zmieńcie! 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 04:33

Dra­bina społeczna ułat­wia awans, ale nie za­bez­pie­cza przed upadkiem. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 13 stycznia 2019, 06:40

Życie płynie jak rze­ka. Z nur­tem, al­bo pod prąd. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 12 stycznia 2019, 05:33

Ser­ca ko­biety wyt­rychem nie otworzysz. 

aforyzm • 6 stycznia 2019, 05:06

Ko­biety mają wiele zalet. 

aforyzm • 5 stycznia 2019, 06:31

Aby być blis­ko ko­goś, nie wys­tar­czy stać obok. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 1 stycznia 2019, 05:47

Jed­ni pra­cują ręka­mi, drudzy głowami. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 30 grudnia 2018, 08:32

Biada, gdy tra­fisz na uciążli­wego sąsiada. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 grudnia 2018, 16:31

Pros­te życie, gdy pros­ta przez nie droga. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 23 grudnia 2018, 13:49
Zeszyty
  • Bogusław Bujak „Aforyzmy” – Wy­daw­nic­two: War­szaw­ska Fir­ma Wy­daw­nicza Rok wy­dania: 2015 Liczba stron: 74 IS­BN: 978-83-8011-033-5 For­mat: 144x206. Zbiór afo­ryzmów i sen­ten­cji sku­pionych wokół za­gad­nień ludzkiego życia, oso­bowości człowieka oraz za­sad kierujących je­go zacho­waniem i postępo­waniem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bujak Bogusław

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 18:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mowa niena­wiści rodzi się [...]

wczoraj, 11:13Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Mowa niena­wiści rodzi się [...]

wczoraj, 04:33Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Odezwa: w par­la­men­cie się [...]

13 stycznia 2019, 19:20danioł sko­men­to­wał tek­st Drabina społeczna ułat­wia awans, [...]

13 stycznia 2019, 16:21yestem sko­men­to­wał tek­st Drabina społeczna ułat­wia awans, [...]

13 stycznia 2019, 06:40Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Drabina społeczna ułat­wia awans, [...]

12 stycznia 2019, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st Życie płynie jak rze­ka. [...] 

12 stycznia 2019, 05:33Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Życie płynie jak rze­ka. [...] 

6 stycznia 2019, 16:12danioł sko­men­to­wał tek­st Serca ko­biety wyt­rychem nie [...]

6 stycznia 2019, 14:15yestem sko­men­to­wał tek­st Serca ko­biety wyt­rychem nie [...]