Bujak Bogusław

1367 tekstów – auto­rem jest Bu­jak Bo­gusław.

Niewiele ro­zumie, co niewiele ma w rozumie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 08:22

Wi­dać, że kla­sa po­lityczna jest pozaklasowa. 

aforyzm • 2 grudnia 2017, 08:16

Tak wiele po­win­no znaczyć słowo przyjaciele. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 26 listopada 2017, 07:38

Naj­częściej po­zos­ta­jemy sa­mi z włas­ny­mi myślami. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 listopada 2017, 20:52

Zdradzi, kto się źle prowadzi. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 listopada 2017, 17:29

Władza rządzi, lud sądzi. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 17 listopada 2017, 18:30

Po­lacy ra­zem i osob­no zarazem.


Tak żyje­my przy so­bie, ale obok siebie. (fyrfle) 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 12 listopada 2017, 08:17

Czas zwal­cza nas. 

aforyzm • 31 października 2017, 06:07

Cudzy ból nie boli. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 30 października 2017, 06:14

Dla życia jed­nych, nie wol­no za­bijać drugich. 

aforyzm • 29 października 2017, 05:07
Zeszyty
  • Bogusław Bujak „Aforyzmy” – Wy­daw­nic­two: War­szaw­ska Fir­ma Wy­daw­nicza Rok wy­dania: 2015 Liczba stron: 74 IS­BN: 978-83-8011-033-5 For­mat: 144x206 Ce­na: 24.00 zł Zbiór afo­ryzmów i sen­ten­cji sku­pionych wokół za­gad­nień ludzkiego życia, oso­bowości człowieka oraz za­sad kierujących je­go zacho­waniem i postępo­waniem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bujak Bogusław

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 08:22Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Niewiele ro­zumie, co niewiele [...]

2 grudnia 2017, 08:16Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Widać, że kla­sa po­lityczna [...]

26 listopada 2017, 07:38Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Tak wiele po­win­no znaczyć [...]

23 listopada 2017, 21:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najczęściej po­zos­ta­jemy sa­mi z [...]

23 listopada 2017, 20:52Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Najczęściej po­zos­ta­jemy sa­mi z [...]

22 listopada 2017, 14:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Trzeba umieć afo­ryzm zro­zumieć.  

18 listopada 2017, 17:29Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Zdradzi, kto się źle [...]

18 listopada 2017, 02:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st Władza rządzi, lud sądzi.  

17 listopada 2017, 18:30Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Władza rządzi, lud sądzi.  

12 listopada 2017, 12:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Polacy ra­zem i osob­no [...]