Bujak Bogusław

1394 teksty – auto­rem jest Bu­jak Bo­gusław.

Co­raz częściej człowiek zaczy­na się czuć ob­co wśród swoich. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 11 sierpnia 2018, 04:29

Ta­kie cza­sy nas­tały, że co­raz bar­dziej upow­szechniają się komunały. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 5 sierpnia 2018, 05:40

Ta­kie są cza­sy, że mie­szają się różne rasy. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 30 lipca 2018, 12:26

Bez lęku i obaw na­leży bro­nić swoich praw. 

aforyzm • 26 lipca 2018, 04:00

Trze­ba sza­nować, aby nie żałować. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 23 lipca 2018, 03:54

Nie zaw­ra­caj z dob­rze ob­ra­nej drogi. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 8 lipca 2018, 15:23

Nie z na­mi, kto przed lub za nami. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 06:57

Żmi­je i ko­biety by­wają niebezpieczne. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 26 czerwca 2018, 05:08

Wszys­cy udają, że się na wszys­tkim znają. 

aforyzm • 24 czerwca 2018, 04:28

Władza za og­rodze­niem sta­je się wynaturzeniem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 26 maja 2018, 12:49
Zeszyty
  • Bogusław Bujak „Aforyzmy” – Wy­daw­nic­two: War­szaw­ska Fir­ma Wy­daw­nicza Rok wy­dania: 2015 Liczba stron: 74 IS­BN: 978-83-8011-033-5 For­mat: 144x206. Zbiór afo­ryzmów i sen­ten­cji sku­pionych wokół za­gad­nień ludzkiego życia, oso­bowości człowieka oraz za­sad kierujących je­go zacho­waniem i postępo­waniem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bujak Bogusław

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 sierpnia 2018, 04:29Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Coraz częściej człowiek zaczy­na [...]

5 sierpnia 2018, 05:40Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Takie cza­sy nas­tały, że [...]

30 lipca 2018, 12:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Takie są cza­sy, że [...]

26 lipca 2018, 06:39danioł sko­men­to­wał tek­st Bez lęku i obaw [...]

26 lipca 2018, 04:00Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez lęku i obaw [...]

24 lipca 2018, 12:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Trzeba sza­nować, aby nie [...]

23 lipca 2018, 06:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Trzeba sza­nować, aby nie [...]

23 lipca 2018, 03:54Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba sza­nować, aby nie [...]

13 lipca 2018, 15:45silvershadow sko­men­to­wał tek­st Nie zaw­ra­caj z dob­rze [...]

11 lipca 2018, 12:41danioł sko­men­to­wał tek­st Czyniąc dob­ro zys­ku­jesz wdzięczność.