Bujak Bogusław

1411 tekstów – auto­rem jest Bu­jak Bo­gusław.

W przeszłości wiele też mroczności. 

aforyzm • 14 października 2018, 05:55

W złości każdym tar­gają ja­kieś namiętności. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 października 2018, 05:27

Cza­sem by­wa poniewczasie. 

aforyzm • 12 października 2018, 20:36

Człowiek na­turę niszczy, by wrócić do zgliszczy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 października 2018, 03:51

Kto się ciągle ogląda za siebie, da­leko nie zajdzie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 30 września 2018, 04:11

Władza so­bie dogadza. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 września 2018, 04:45

W kłótni trud­no zna­leźć wspólny język. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 23 września 2018, 17:39

W kra­ju co­raz mniej dob­re­go obyczaju. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 17 września 2018, 03:42

Nie unik­niesz za­wieruchy, wys­ta­wiając ko­goś do wiatru. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 16 września 2018, 16:46

Światło życia jed­nak gaśnie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 września 2018, 20:11
Zeszyty
  • Bogusław Bujak „Aforyzmy” – Wy­daw­nic­two: War­szaw­ska Fir­ma Wy­daw­nicza Rok wy­dania: 2015 Liczba stron: 74 IS­BN: 978-83-8011-033-5 For­mat: 144x206. Zbiór afo­ryzmów i sen­ten­cji sku­pionych wokół za­gad­nień ludzkiego życia, oso­bowości człowieka oraz za­sad kierujących je­go zacho­waniem i postępo­waniem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bujak Bogusław

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 października 2018, 05:55Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W przeszłości wiele też [...]

13 października 2018, 16:21Bujak Bo­gusław sko­men­to­wał tek­st argumenty pot­ra­fią od­wra­cać spoj­rze­nie...  

13 października 2018, 10:36Cambel sko­men­to­wał tek­st W złości każdym tar­gają [...]

13 października 2018, 05:27Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W złości każdym tar­gają [...]

12 października 2018, 20:36Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa po­niew­cza­sie.  

8 października 2018, 20:23danioł sko­men­to­wał tek­st Człowiek na­turę niszczy, by [...]

7 października 2018, 09:17yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek na­turę niszczy, by [...]

7 października 2018, 03:51Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Człowiek na­turę niszczy, by [...]

30 września 2018, 04:11Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Kto się ciągle ogląda [...]

29 września 2018, 19:11danioł sko­men­to­wał tek­st Władza so­bie do­gadza.