Bujak Bogusław

1349 tekstów – auto­rem jest Bu­jak Bo­gusław.

Ko­kiet­ka: fry­wol­na kobietka. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:01

Zwierzęta nie po­lują na człowieka, tak jak my na nie. Skąd za­tem w naszej na­turze ich zabijanie? 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 06:15

Cza­sem rozbłys­ka ma­gia nazwiska. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 06:22

Trze­ba umieć afo­ryzm zrozumieć. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 17 października 2017, 06:16

Znając siebie sa­mego, bądź lep­szy dla drugiego. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 października 2017, 06:09

Źle, bo co­raz częściej mniej od­po­wie­dzial­ni ludzie zaj­mują bar­dziej od­po­wie­dzial­ne stanowiska. 

aforyzm • 15 października 2017, 09:15

Potęga człowieka w rozumie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 14 października 2017, 06:40

I pros­te spra­wy by­wają nieraz bar­dzo skomplikowane. 

aforyzm • 13 października 2017, 06:19

Na sta­rego człowieka, śmierć czeka. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 12 października 2017, 14:07

Śmierć by­wa nieraz wy­bawieniem. I to jest najokrutniejsze. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 11 października 2017, 06:23
Zeszyty
  • Bogusław Bujak „Aforyzmy” – Wy­daw­nic­two: War­szaw­ska Fir­ma Wy­daw­nicza Rok wy­dania: 2015 Liczba stron: 74 IS­BN: 978-83-8011-033-5 For­mat: 144x206 Ce­na: 24.00 zł Zbiór afo­ryzmów i sen­ten­cji sku­pionych wokół za­gad­nień ludzkiego życia, oso­bowości człowieka oraz za­sad kierujących je­go zacho­waniem i postępo­waniem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bujak Bogusław

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 06:13natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kokietka: fry­wol­na ko­biet­ka.  

dzisiaj, 06:01Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Kokietka: fry­wol­na ko­biet­ka.  

wczoraj, 22:17eskimo sko­men­to­wał tek­st Zwierzęta nie po­lują na [...]

wczoraj, 07:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zwierzęta nie po­lują na [...]

wczoraj, 06:15Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Zwierzęta nie po­lują na [...]

przedwczoraj, 06:53natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czasem rozbłys­ka ma­gia naz­wiska.  

przedwczoraj, 06:22Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Czasem rozbłys­ka ma­gia naz­wiska.  

17 października 2017, 09:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Trzeba umieć afo­ryzm zro­zumieć.  

17 października 2017, 08:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Trzeba umieć afo­ryzm zro­zumieć.  

17 października 2017, 06:45natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Trzeba umieć afo­ryzm zro­zumieć.