Bujak Bogusław

1375 tekstów – auto­rem jest Bu­jak Bo­gusław.

Teatr: przed­sta­wienie na scenie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 20:55

Wrażli­wa dusza nieraz się złości, a nieraz wzrusza. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 05:22

Ludzie nie są so­bie równi, tak jak nie są ta­cy sami. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 11 lutego 2018, 17:18

Jeżeli będziesz chciał mieć wszys­tko, możesz nie mieć nic. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 4 lutego 2018, 13:19

Posły – osły. Posłowie często się nie orien­tują nad czym de­batują i głosują!

(in­sp. wy­niki głoso­wania w spra­wach no­wego pra­wa łowiec­kiego oraz oby­watel­skiego pro­jek­tu li­bera­lizujące­go pra­wo aborcyjne). 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 11 stycznia 2018, 18:52

Pat­rz w przeszłość, ale żyj przyszłością. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 6 stycznia 2018, 13:52

Wsłuchaj się w siebie, le­piej się poznasz. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 24 grudnia 2017, 08:17

No­wy po­lityczny roz­dział: zjed­nocze­nie przez podział. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 19 grudnia 2017, 09:51

Niewiele ro­zumie, co niewiele ma w rozumie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 grudnia 2017, 08:22

Wi­dać, że kla­sa po­lityczna jest pozaklasowa. 

aforyzm • 2 grudnia 2017, 08:16
Zeszyty
  • Bogusław Bujak „Aforyzmy” – Wy­daw­nic­two: War­szaw­ska Fir­ma Wy­daw­nicza Rok wy­dania: 2015 Liczba stron: 74 IS­BN: 978-83-8011-033-5 For­mat: 144x206 Ce­na: 24.00 zł Zbiór afo­ryzmów i sen­ten­cji sku­pionych wokół za­gad­nień ludzkiego życia, oso­bowości człowieka oraz za­sad kierujących je­go zacho­waniem i postępo­waniem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bujak Bogusław

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:07danioł sko­men­to­wał tek­st Ludzie nie są so­bie [...]

wczoraj, 20:55Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Teatr: przed­sta­wienie na sce­nie.  

przedwczoraj, 15:57carolyna sko­men­to­wał tek­st Wrażliwa dusza nieraz się [...]

przedwczoraj, 05:22Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Wrażliwa dusza nieraz się [...]

11 lutego 2018, 17:39Zamyslonaprzezwieki sko­men­to­wał tek­st Ludzie nie są so­bie [...]

11 lutego 2018, 17:18Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Ludzie nie są so­bie [...]

4 lutego 2018, 13:19Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jeżeli będziesz chciał mieć [...]

11 stycznia 2018, 18:52Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Posły – osły. Posłowie [...]

6 stycznia 2018, 13:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st Patrz w przeszłość, ale [...]

6 stycznia 2018, 13:52Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Patrz w przeszłość, ale [...]